TOP

Postępowanie o zatwierdzenie układu — na czym właściwie polega?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstw, które jest przeprowadzane pozasądowo. Jego głównym celem jest uniknięcie upadłości, a jest to możliwe poprzez przyjęcie, zatwierdzenie i wykonanie układu, najczęściej redukującego zobowiązania przedsiębiorcy. Dowiedz się więcej na ten temat!

Kto może skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu istnieje w polskim porządku prawnym od 2016 roku. Zyskało jednak na „popularności” za sprawą nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego, która weszła w życie grudniu 2021 roku. Nowelizacja ta sprawiła, że postępowanie jest znacznie prostsze i szybsze niż pozostałe postępowania restrukturyzacyjne.

Wymogiem skorzystania z postępowania o zatwierdzenie układu jest posiadanie tzw. zdolności restrukturyzacyjnej. Posiadają ją:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego (również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), 
  • spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej, 
  • wspólnicy spółek partnerskich oraz wspólnicy spółek osobowych,

którzy są niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością. 

Co oznacza niewypłacalność?

Niewypłacalność oznacza utracenie zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Co oznacza zagrożenie niewypłacalnością?

Zagrożenie niewypłacalnością oznacza, że sytuacja ekonomiczna wskazuje, iż w niedługim czasie może dojść do niewypłacalności.

Co ważne, postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone jedynie wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Zakres postępowania o zatwierdzenie układu

Pierwszym i kluczowym krokiem w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który stanie się przez to nadzorcą układu. To właśnie on będzie pełnił najważniejszą funkcję w czasie postępowania. 

Nadzorca układu ma szereg zadań w trakcie procesu zatwierdzania układu. 

Oto niektóre z głównych obowiązków nadzorcy układu:

  • Sporządzanie spisów wierzytelności:

Nadzorca układu we współpracy z dłużnikiem przygotowuje spisy wierzytelności bezspornych i spornych, które stanowią podstawę dla dalszych działań restrukturyzacyjnych.

  • Tworzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego:

Opracowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego, który jest dokumentem określającym ogólne zasady i cele restrukturyzacji.

  • Przygotowywanie propozycji układowych:

Nadzorca układu ma za zadanie, wspólnie z dłużnikiem, przygotowanie propozycji układowych, czyli propozycji warunków spłaty zobowiązań wierzycieli.

  • Zbieranie głosów wierzycieli:

Samodzielne zbieranie głosów od wierzycieli, którzy decydują o przyjęciu układu. Nadzorca musi przeprowadzić procedurę głosowania zgodnie z przepisami.

  • Sporządzanie sprawozdania:

Po zakończeniu głosowania, nadzorca układu jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania, w którym przedstawia wyniki głosowania i uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia układu.

  • Obwieszczanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych:

Ogłaszanie ustalonego „dnia układowego” poprzez obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przy czym trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że samo postępowanie o zatwierdzenie układu, może być prowadzone bez takiego obwieszczenia. Oznacza to jednak, że wówczas dłużnik nie będzie chroniony przed egzekucją.

  • Monitorowanie wykonania układu:

Po zatwierdzeniu układu nadzorca sprawuje nadzór nad jego wykonaniem i egzekwując postanowienia układu.

Te zadania nadzorcy układu mają na celu sprawną organizację procesu restrukturyzacji, zapewnienie uczciwości i przejrzystości dla wszystkich stron zaangażowanych w proces. Do wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu nie jest potrzebne postanowienie sądu.

Ile kosztuje restrukturyzacja?

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że restrukturyzacja wiąże się z kosztami, które ogólnie określa się jako opłaty i wydatki. Należą do nich koszty takie jak opłaty sądowe i wynagrodzenie nadzorcy układu (wynagrodzenie to ustala się w umowie). Warto pamiętać, że chociaż restrukturyzacja może wiązać się z pewnymi kosztami, jej skuteczność może przyczynić się do długoterminowej poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Categories Biznes